ถ้าต้องการปฏิเสธรายการที่ไม่ได้ใช้ จะต้องทำอย่างไร?